Telerau ac Amodau

1. Mae  prisiau bowlio deg i’w gweld ar y rhestr brisiau a arddangosir ac mae llogi esgidiau yn gynwysedig yn y pris.  Adolygir y prisiau bob mis Ionawr.

2. Oedolyn yw rhywun 18 oed neu’n hŷn; plentyn yw rhywun 17 oed neu’n iau.

3. Rhaid i blant 10 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn sydd o leiaf 18 oed.

3. Mae telerau ac amodau ar wahân ynghlwm wrth becynnau parti a dylech eu darllen cyn archebu.

4. Rhaid gwisgo esgidiau bowlio bob amser wrth fowlio.  Argymhellir cwsmeriaid i gyrraedd 15 munud cyn i’r sesiwn y maent wedi’i harchebu ddechrau er mwyn cael amser i newid esgidiau.

5. Ni werthir alcohol i urnhyw dan 18 oed; mae’n bosibl y gofynnir am brawf o’ch oedran cyn y cewch brynu alcohol.

6. Ni chaniateir bwyd na diod ar y lonydd yn ystod gemau bowlio.  Caniateir diodydd yn yr ardal eistedd bowlio deg.

7. Rhaid i gwsmeriaid ddilyn rheolau ac arwyddion iechyd a diogelwch bob amser.

Peidiwch â chroesi’r llinell gosbi, bydd sŵn yn eich rhybuddio os gwnewch.
Peidiwch â mynd i lawr y lonydd, maent yn llithrig iawn a gallech syrthio a chael eich anafu.
Rhaid gwisgo esgidiau bowlio deg bob amser wrth fowlio deg.
Cymerwch ofal gyda’r peli, maent yn drwm iawn a gallai eu gollwng achosi niwed i chi.
Gofalwch eich bod yn gafael yn dynn yn y bel, yn arbennig os ydych yn newid dwylo.
Cymerwch ofal wrth i’r bêl ddychwelyd a pheidiwch â rhoi’ch llaw yn yr agoriad.
Cymerwch ofal wrth y rhesel beli i osgoi cau’ch bysedd.
Os yw’ch pêl yn mynd yn sownd, peidiwch â cheisio ei rhyddhau na’i chael yn ôl; gofynnwch i aelod o staff wneud hynny i chi.
Os ydych yn gollwng bwyd neu ddiod ar y llawr, gofynnwch i aelod o staff ei lanhau ar unwaith fel nad yw’r llawr yn mynd yn llithrig.

  • 8. Mae’r staff wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf.  Holwch os oes angen cymorth arnoch.