Cwestiynau Cyffredin

Pryd ydych ar agor?

Ein oriau agor ar gyfer bowlio deg:
Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener 1pm – 9pm (sesiwn fowlio olaf 8pm)
Dydd Mawrth a Dydd Iau 4pm – 9pm (sesiwn fowlio olaf 8pm)
Dydd Sadwrn a Dydd Sul 10am-6pm (sesiwn fowlio olaf 5pm)
*Nodwch os gwelwch yn dda fod yr oriau agor yn newid yn ystod gwyliau ysgol a gwyliau Banc. Edrychwch ar yr adran gwyliau ysgol neu cysylltwch a’r ganolfan ar 01352 704315 os gwelwch yn dda.

Pa esgidiau ddylwn i eu gwisgo?

Rydym yn darparu esgidiau bowlio i’n holl ymwelwyr. Mae’r rhain yn gynwysedig ym mhris eich gêm fowlio deg.

A oes modd i mi archebu o flaen llaw?

Oes. Archebwch ar-lein neu ffoniwch y ganolfan ar 01352 704315

Sut allaf archebu ar gyfer parti neu grŵp?

Ffoniwch ni ar 01352 704315 i siarad ag aelod o staff. Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos!

A oes gennych unrhyw gynigion arbennig?

Edrychwch ar ein tudalen cynigion arbennig i weld pa rai sydd ar gael ar y pryd.

Ydych chi’n gweini bwyd a diod?

Mae gennym ddewis eang o fwyd a bar trwyddedig yn y ganolfan.

Pa mor hir yw gem o fowlio??

Rydym yn gwerthu lonydd bowlio fesul hanner awr neu awr. Gallwch wedyn fowlio faint fynwch am yr awr.

Beth yw oedran plentyn?

Unrhyw un sy’n 18 oed neu’n iau.

A oes cyfyngiad oedran ar gyfer bowlio?

Nac oes. Rydym yn argymell fod plant dros 4 oed ond mae hefyd yn dibynnu ar bwysau’r peli. Mae gennym rampiau cynorthwyol i helpu plant llai i ymuno yn yr hwyl! Rhaid i blant 10 oed ac iau fod yng nghwmni oedolyn sydd o leiaf 18 oed.

Sut allaf wneud argymhelliad neu gŵyn?

Rydym bob amser yn fodlon derbyn adborth am ein cyfleusterau a’n gwasanaeth. Gallwch naill ai lenwi ffurflen ar-lein ar ein tudalen ‘Cysylltwch â ni’, galw i mewn yn y ganolfan a llenwi ffurflen adborth neu gofyn i siarad ag aelod o’r tîm rheoli yn ystod eich ymweliad nesaf.
Os nad ydym wedi llwyddo i ateb eich cwestiynau, ffoniwch ni ar 01352 704315 neu llenwch ein ffurflen ymholiadau ar y dudalen Cysylltwch â ni.